SEJARAH DESA

LEGENDA DESA TANAH BAYA

Rikala pemalang durung sumembyar kaya saiki.akeh wilayahe pemalang kang minangkane wono utawa alas. Ora anamung wono kwng kulinane dadi papan dukule dedukulan lan dadi papan pangurip_uripe para seto,anaging uga dadi papan gumerete para lelembut kayata gender utawa buta ijo.kahana mengko mau dadeake sebagian wono singitlan sio.
Ora bedane kahanane wilayah tanah baya kang saiki minangka desa.desa tanah baya kang kelebu wewengku wilayah pemelang disit kedadeyane soko wono,dudu tegese tanahbaya kang kelebu wewengku wilayah pemalang.disit kedadeyan soko wono.Dudu tegese tanahbaya iku desa kang akeh. Seto bayane,ananging akeh_akehe wong nyana bilih tanahbaya asal muasale lemah ingkang akeh seto bayane.
Kayata kang Eyang kakung rumiyin ceriosoke bilih Tanahbaya asal muasale iku wono kang bangete singit, angker medeni.Kaya_kaya ora ana wong ingkang kumowani mlebu budal wono ingkang saiki dadi desa Tanahbaya.lamon tah ana wong kang kumowani mlebu wono iku,bisane mlebu ora bias budal soko wono.Kahanan kang mengkono dadeake ajas mau dadi kondang kanti jejuluk Wonoboyo ateges alas kang banget mbebayani.
Ringkesipun tenbung,kahanan wono kang mengkono ora dadeake gentar lan cilike penggalih piyantun ingkang dados inceranipun kompeni.Budal saking pambeledigipun kompeni,piyantun kakung lan sisihanjpun mlbu papan kang kondang kanti jejuluk wonoboyo iku.teng papan punika kekalihipun adamel padepokan minangkani papan pandelikipun piyantun kekalih saking kejaran kompeni.Singpar siur asal usul piyantun kekalih punika.Mboten sakedik tiang kang nyebutake piyantun puniko asale saka kawula warga keraton Ngangyogyakarta Hadingrat.Embuh sapa jenenge,saking pundi asale dereng enten ahli sejarah kang kasil niti pirsa kang sebenere.
Sak sampunipun piyantun kekalih punika ngawiti adamel papan panggenen gesang wonten alas puniko,mboten sekedik tiang kang Derek-derek adamel geriya wonten sedeningpun papan kang dipanggeni kekalih piyatun puniko. Tiang-tiang ingkang adamel papan panggenan cekat piyatun kekalih puniko amrih ngangsu kaweruh ilmu dating piyanbeke. Penghargaan kaggungane piyatun jaler ing antaranipun piyantun kekalih wau dipun jaluki kanti jeneng mbah wonoboyo.
Ana dene nalikane Indonesia wancinipun merdika, tembung wonoboya dianggep kurang pas karo kahanan desa kang dudu malih wono utomo alas. Akhirpun tembung wonoboyo di ubah dadi tanah baya. Dugi sak saniki tembung wonoboyo digunakake kanggo petilasan pasareyan piyantun wau. Dadi tanah aya asal muasale saka alas kang banget bebayani kang njaluk wonoboyo.